FANDOM


Blindly Loyal Goblin
(もう)(しん)するゴブリン
BlindlyLoyalGoblin-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
もう
しんするゴブリン
 Tên Nhật (Chuẩn)
もう
しん
するゴブリン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 35215622
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.