FANDOM


Blazing Hiita
()(さか)るヒータ
BlazingHiita
 Tên Nhật (Kana)
もえ
さかるヒータ
 Tên Nhật (Chuẩn)
え盛
さか
るヒータ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 92518817
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.