FANDOM


Blast with Chain
(くさり)()爆弾(ダイナマイト)
BlastwithChain-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
くさり
つき
爆弾
ダイナマイト
 Tên Nhật (Chuẩn)
くさり
き爆弾
ダイナマイト
 Tên Nhật (rōmaji) Kusaritsuki Dainamaito
 Tên Nhật (Dịch) Chain-Attached Dynamite
 Tên Hàn 쇠사슬 폭탄
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98239899
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.