Blast Juggler
ミスター・ボンバー
BlastJuggler-DB1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật ミスター・ボンバー
 Tên Hàn 미스터폭탄
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 900
 Mã số 70138455
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.