FANDOMBlade Graveyard
  • Nhật: セメタリー・ブレイド
  • Romaji: Semetarī Bureido
  • Việt: Cemetery Blade
Khác:
Thanh Gươm Nghĩa Trang
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Trang bị

Quái thú được trang bị tăng 800 CÔNG. Khi lá này ở trong Mộ, trục xuất nó để thêm một lá bài từ Mộ vào tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Blade Graveyard Boosts ATK by 800. When this card is in the Graveyard, exclude it from play to add one card from the Graveyard to your hand.
Nhật 攻撃力800アップ
墓地にあるこのカードを除外する事で墓地のカード1枚を手札に加える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.