Blackwing - Zephyros the Elite
BF-精鋭のゼピュロス
BlackwingZephyrostheElite.png
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1600/1000
Mã số 14785765
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài mặt-ngửa bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm thế, nhận 400 thiệt hại. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong Trận đấu.
English Description
If this card is in your Graveyard: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.