FANDOM


Blackwing - Sirocco the Dawn
BF-暁のシロッコ
BlackwingSiroccotheDawn
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 2000/900
Mã số 75498415
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú và bạn không điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp lá bài này không cần Hi sinh. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Blackwing" bạn điều khiển; cho đến Lượt Kết thúc, nó tăng ATK bằng với tổng ATK của tất cả quái thú "Blackwing" hiện trên sân, ngoại trừ chính nó. Quái thú khác quái thú mục tiêu không thể tấn công vào lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Normal Summon/Set this card without Tributing. Once per turn: You can target 1 "Blackwing" monster you control; until the End Phase, it gains ATK equal to the total ATK of all "Blackwing" monsters currently on the field, except itself. Monsters other than the targeted monster cannot attack during the turn you activate this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.