FANDOM


Blackwing - Jin the Rain Shadow
BF-空風のジン
BlackwingJintheRainShadow
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Tuner
ATK/DEF 600/500
Mã số 38562933
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này chiến đấu với 1 quái thúDEF bằng hoặc thấp hơn so với ATK của lá bài này, hủy ngay lập tức quái thú đó với hiệu ứng của lá bài này (không cần áp dụng tính toán thiệt hại).
English Description
If this card battles with a monster with DEF equal to or less than this card's ATK, destroy that monster immediately with this card's effect (without applying damage calculation).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.