FANDOM


Blackwing - Hurricane the Tornado
BF(ブラックフェザー)(たつ)(まき)のハリケーン
BlackwingHurricanetheTornado
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Winged Beast/Tuner
ATK/DEF 0/0
Mã số 36442179
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Đồng bộ trên sân; ATK của lá này trở thành ATK hiện tại của quái thú đó, cho đến hết lượt này.
English Description
Once per turn: You can target 1 Synchro Monster on the field; this card's ATK becomes that monster's current ATK, until the end of this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.