FANDOM


Blackwing - Hillen the Tengu-wind
BF-天狗風のヒレン
BlackwingHillentheTenguwind
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Tuner
ATK/DEF 0/2300
Mã số 03072808
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi bạn nhận 2000 hoặc nhiều hơn Thiệt hại Chiến đấu từ cuộc tấn công trực tiếp của đối thủ khi lá bài này ở trong Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Blackwing" Cấp sao 3 hoặc thấp hơn trong Mộ bài của bạn. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó và lá bài này từ Mộ bài. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu. Mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Blackwing - Hillen the Tengu-wind" một lần trong Trận đấu.
English Description
When you take 2000 or more Battle Damage from your opponent's monster's direct attack while this card is in the Graveyard, you can select 1 Level 3 or lower "Blackwing" monster in your Graveyard. Special Summon that monster and this card from the Graveyard. Their effects are negated. Each player can only use the effect of "Blackwing - Hillen the Tengu-wind" once per Duel.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.