FANDOM


Blackwing - Boobytrap
BF-マイン
Blackwing-Boobytrap
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 43906884
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài Úp này bị hủy bởi hiệu ứng lá bài của đối thủ miễn bạn điều khiển quái thú mặt-ngửa "Blackwing", gây 1000 thiệt hại cho đối thủ và rút 1 lá bài.
English Description
When this Set card is destroyed by your opponent's card effect while you control a face-up "Blackwing" monster, inflict 1000 damage to your opponent and draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.