FANDOM


Blackwing - Bombardment
BF-アンカー
BlackwingBombardment
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 25435080
Mô tả Hiệu ứng
Hi sinh 1 quái thú "Blackwing" để chọn 1 Quái thú Đồng bộ mặt-ngửa bạn điều khiển. Quái thú Đồng bộ đó tăng ATK bằng với ATK của quái thú hi sinh, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Tribute 1 "Blackwing" monster to select 1 face-up Synchro Monster you control. That Synchro Monster gains ATK equal to the Tributed monster's ATK, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.