FANDOM


Blackboost
ブラック・ブースト
Blackboost
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 53519297
Mô tả Hiệu ứng
Loại ra ngoài 2 quái thú Tuner mặt-ngửa "Blackwing" bạn điều khiển. Rút 2 lá bài.
English Description
Remove from play 2 face-up "Blackwing" Tuner monsters you control. Draw 2 cards.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.