FANDOM


Black and White Wave
(こく)(びゃく)()(どう)
BlackandWhiteWave-JOTL-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
こく
びゃくの
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
こく
びゃく
の波
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kokubyaku no Hadō
 Tên Hàn 흑백의 파동
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 31677606
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.