FANDOM


Black Thunder
ブラック・サンダー
BlackThunder-DP11-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Lôi
 Tên Nhật ブラック・サンダー
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Sandā
 Tên Hàn 블랙 썬더
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 52833089
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Black Thunder
ブラック・サンダー
BlackThunder
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 52833089
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt khi một quái thú "Blackwing" bạn điều khiển bị hủy bởi chiến đấuđưa xuống Mộ bài. Gây 400 thiệt hại cho đối thủ của bạn với mỗi lá bài đối thủ của bạn điều khiển.
English Description
Activate only when a "Blackwing" monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard. Inflict 400 damage to your opponent for each card your opponent controls.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.