FANDOM


Black Sonic
ブラック・ソニック
BlackSonic
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 72930878
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công vào quái thú "Blackwing" bạn điều khiển: Trục xuất hết quái thú Thế Công mặt-ngửa đối phương điều khiển. Nếu bạn điều khiển chính xác 3 quái thú "Blackwing" (và không quái thú nào khác), bạn có thể kích hoạt lá này từ tay bạn.
English Description
When an opponent's monster declares an attack on a "Blackwing" monster you control: Banish all face-up Attack Position monsters your opponent controls. If you control exactly 3 "Blackwing" monsters (and no other monsters), you can activate this card from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.