FANDOM


Black Rose Dragon
  • Nhật: ブラック・ローズ・ドラゴン
  • Romaji: Burakku Rōzu Doragon
  • Việt: Hắc Hồng Long
Hệ

HỎA.png HỎA

Cấp sao

7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Khi lá này được Triệu hồi Đồng bộ: Bạn có thể hủy tất cả lá bài trên sân. Một lần trong lượt: Bạn có thể trục xuất 1 quái thú Thực Vật từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Thủ do đối thủ điều khiển; chuyển mục tiêu đó sang Thế Công ngửa mặt, và nếu bạn làm thế, CÔNG của nó trở thành 0 cho đến hết lượt này.[Ghi chú 1]
CÔNG / 2400   THỦ / 1800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Black Rose Dragon

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

When this card is Synchro Summoned, you can destroy all cards on the field. Once per turn, you can remove from play 1 Plant-Type monster in Graveyard to change 1 Defense Position monster your opponent controls to face-up Attack Position and reduce its ATK to 0 until the End Phase of this turn.[Ghi chú 1]
Nhật ブラック・ローズ・ドラゴン

チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上

このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上に存在するカードを全て破壊する事ができる。1ターンに1度、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外する事で、相手フィールド上に存在する守備表示モンスター1体を攻撃表示にし、このターンのエンドフェイズ時までその攻撃力を0にする。
Burakku Rōzu Doragon

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Mặc dù có mô tả của bản thể OCG/TCG của nó, lá này đã dùng một hiệu ứng khác trong lần xuất hiện đầu tiên của nó. Nó có thể kích hoạt hiệu ứng của nó khi được Triệu hồi Đặc biệt thay vì Triệu hồi Đồng bộ, và nó có thể chọn mục tiêu các quái thú ở các tư thế chiến đấu để giảm CÔNG của chúng về 0.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.