FANDOM


Black Dragon's Chick
  • Nhật: 黒竜の雛
  • Kana: こくりゅうのひな
  • Romaji: Kokuryū no Hina
  • Việt: Hắc Tử Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

[ ]
Bạn có thể gửingửa mặt này mà bạn điều khiển này vào Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Red-Eyes B. Dragon" từ tay bạn.
CÔNG / 800   THỦ / 500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Black Dragon's Chick You can send this face-up card you control to the Graveyard; Special Summon 1 "Red-Eyes Black Dragon" from your hand.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.