FANDOM


Bizarre Sacrifice
  • Nhật: ビザール・サクリファイス
  • Romaji: Bizāru Sakurifaisu
  • Việt: Hiến Tế Kì Quặc
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Bizarre Sacrifice Destroy all monsters you control.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.