FANDOM


Bitron
  • Nhật: ビットロン
  • Romaji: Bittoron
  • Việt: Mũi Khoan Lập Thể
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.