FANDOM


Big Shield Gardna
  • Nhật: ビッグ・シールド・ガードナー
  • Romaji: Biggu Shīrudo Gādonā
  • Việt: Đại Hộ Vệ
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Trong lượt của đôi bên người chơi, khi lá này úp-mặt (và không có lá bài khác) bị chọn mục tiêu bởi một Bài Phép: Chuyển lá này về Thế Thủ ngửa-mặt, và nếu bạn làm thế, phủ nhận kích hoạt của Bài Phép đó. Nếu lá này bị tấn công, chuyển nó về Thế Công ở cuối Bước Thiệt hại.
CÔNG / 100   THỦ / 2600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Big Shield Gardna During either player's turn, when this face-down card (and no other cards) is targeted by a Spell Card: Change this card to face-up Defense Position, and if you do, negate the Spell Card's activation. If this card is attacked, change it to Attack Position at the end of the Damage Step.
Nhật 裏側表示のこのカード1枚を対象とする魔法の発動を無効にする。その時、このカードは表側守備表示になる。攻撃を受けるとダメージステップ終了時に攻撃表示になる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.