FANDOM


Big Shield Gardna
ビッグ・シールド・ガードナー
BigShieldGardna
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 100/2600
Mã số 65240384
Loại Hiệu ứng Quick, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của đôi bên, khi lá mặt-úp này (và không lá bài nào khác) bị chọn mục tiêu bởi Bài Phép: Chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-ngửa, và nếu làm vậy, vô hiệu sự kích hoạt của Bài Phép. Nếu lá này bị tấn công, chuyển nó sang Thế Công vào lúc kết thúc Bước Thiệt hại.
English Description
During either player's turn, when this face-down card (and no other cards) is targeted by a Spell Card: Change this card to face-up Defense Position, and if you do, negate the Spell Card's activation. If this card is attacked, change it to Attack Position at the end of the Damage Step.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.