FANDOM


Berserker of the Tenyi
(てん)()()(じん)
BerserkeroftheTenyi-RIRA-EN-R-1E
 Tên Việt Long Quyền Sư Bạo Chúa
 Tên Nhật (Kana)
てん
いの
じん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
の鬼
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’i no Kijin
 Tên Hàn 천위의 귀신
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Wyrm / Link
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trên-Phải LM-TopRight, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 3000 / 3
 Mã số 05402805
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.