FANDOM


Berlineth the Firestorm Vassal
(えん)(てい)()(しん)ベルリネス
BerlineththeFirestormVassal-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
えん
てい
しんベルリネス
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
てい
しん
ベルリネス
 Tên Nhật (rōmaji) Enteikashin Berurinesu
 Tên Nhật (Dịch) Berlines the Vassal of the Flame Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 59808784
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.