Beltlink Wall Dragon
  • Nhật: 弾帯城壁龍
    ベルトリンク・ウォール・ドラゴン
  • Kana:
    弾帯城壁龍
    ベルトリンク・ウォール・ドラゴン
  • Romaji: Berutorinku Wōru Doragon
  • Việt: Đạo Môn Long
Hệ

THỔ

Cấp sao

6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi một Quái thú Liên kết Rồng được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay của bạn. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt: Đặt 2 Wall Counter lên nó. Nếu bạn Triệu hồi Liên kết một quái thú Rồng mà Liên kết thấp hơn số Wall Counter trên lá này: Loại bỏ 2 Wall Counter từ lá này. Một lần trong lượt, trong Giai đoạn Chờ: Đặt 1 Wall Counter lên lá này. Không người chơi nào có thể Triệu hồi một Quái thú Liên kết mà Liên kết cao hơn số Wall Counter trên lá này. Các quái thú không thể tấn công, trừ các Quái thú Liên kết. Các quái thú đối thủ điều khiển không thể chọn mục tiêu các quái thú để tấn công, trừ lá này.
CÔNG / 0   THỦ / 2100
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Beltlink Wall Dragon When a Dragon Link Monster is Special Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: Place 2 Wall Counters on it. If you Link Summon a Dragon monster whose Link is lower than the number of Wall Counters on this card: Remove 2 Wall Counters from this card. Once per turn, during the Standby Phase: Place 1 Wall Counter on this card. Neither player can Summon a Link Monster whose Link is higher than the number of Wall Counters on this card. Monsters cannot attack, except Link Monsters. Monsters your opponent controls cannot target monsters for attacks, except this one.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.