FANDOM


Beelzeus of the Diabolic Dragons
Khác:
Beelzeus of the Diabolic Dragons
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

10 ★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

4000 / 4000

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Một lần trong lượt: Bạn có thể giảm CÔNG của một quái thú thành 0, và nếu bạn làm vậy, tăng Điểm Gốc bằng với CÔNG của nó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Beelzeus of the Diabolic Dragons This card cannot be destroyed. Once per turn, reduce one monster's ATK to 0 and recover an equal amount of Life Points.
Nhật このカードは破壊されない
1ターンに1度モンスターの攻撃力を0にしてその数値分LPを回復できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.