FANDOM


Beckon to Darkness
  • Nhật: 闇への手招き
  • Kana: やみへのてまねき
  • Romaji: Yamie no Temaneki
  • Việt: Hắc Ám Vẫy Gọi
Loại bài

Phép

Chọn 1 quái thú. Quái thú đó bị kéo vào khoảng hư vô của bóng tối vĩnh cửu.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Beckon to Darkness Select 1 monster. The monster is dragged into the void of infinite darkness.
Nhật 敵モンスター1体を闇に引きずり込む

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.