FANDOM


Beast King Barbaros
(しん)(じゅう)(おう)バルバロス
BeastKingBarbaros-YS18-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
じゅう
おうバルバロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
じゅう
おう
バルバロス
 Tên Nhật (rōmaji) Shinjūō Barubarosu
 Tên Nhật (Dịch) God Beast King Barbaros
 Tên Hàn 신수왕 바르바로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1200
 Mã số 78651105
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.