FANDOM


Beast-Eyes Pendulum Dragon
  • Nhật: ビーストアイズ・ペンデュラム・ドラゴン
  • Romaji: Bīsutoaizu Pendyuramu Doragon
  • Việt: Dã Thú-Nhãn Dao Động Long
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Dung hợp
[ ]

Nếu lá này tiêu diệt một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG gốc của quái thú Thú bạn đã điều khiển mà được dùng làm Nguyên liệu Dung hợp cho lá này.
CÔNG / 3000   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Beast-Eyes Pendulum Dragon
If this card destroys an opponent's monster by battle: Inflict damage to your opponent equal to the original ATK of the Beast-Type monster you controlled that was used as a Fusion Material for this card.
Nhật
  • 「ペンデュラム・ドラゴン」モンスター
  • 獣族モンスター
①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した場合に発動する。このカードの融合素材とした自分フィールドに存在した獣族モンスター1体の元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.