FANDOM


Battlin' Boxer Veil
BK(バーニングナックラー) ベイル
BattlinBoxerVeil-PRIO-EN-C-1E
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 0/1800
Mã số 13313278
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi bạn nhận thiệt hại chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn, và nếu làm vậy, tăng Điểm Gốc bằng lượng thiệt hại bạn đã nhận.
English Description
When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.