FANDOM


Battlin' Boxer Switchitter
BK スイッチヒッター
BattlinBoxerSwitchitter
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1500/1400
Mã số 68144350
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Battlin' Boxer" từ Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kì quái thú nào khác tại lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ các quái thú "Battlin' Boxer"
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Battlin' Boxer" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this effect, except "Battlin' Boxer" monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.