FANDOM


Battlin' Boxer Sparrer
BK スパー
BattlinBoxerSparrer
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1200/1400
Mã số 32750341
Loại Hiệu ứng Summon, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Battlin' Boxer", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn). Nếu làm vậy, bạn không thể thực hiện Lượt Chiến đấu của bạn trong suốt phần còn lại của lượt này.
English Description
If you control a "Battlin' Boxer" monster, you can Special Summon this card (from your hand). If you do, you cannot conduct your Battle Phase for the rest of this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.