FANDOM


Battlin' Boxer Shadow
BKバーニングナックラー シャドー
Battlin boxer shadow
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/1400
Mã số 35537251
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Chính của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ một Quái thú Xyz "Battlin' Boxer" mà bạn điều khiển, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ trên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Battlin' Boxer Shadow" một lần mỗi lượt.
English Description
During your Main Phase: You can detach 1 Xyz Material from a "Battlin' Boxer" Xyz Monster you control, and if you do, Special Summon this card from your hand. You can only use the effect of "Battlin' Boxer Shadow" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.