Battlin' Boxer Rib Gardna
BK リベージ・ガードナー
BattlinBoxerRibGardna.jpg
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 100/1400
Mã số 24184846
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Trong lượt của đôi bên: Bạn có thể trục xuất lá bài này từ tay hoặc Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Battlin' Boxer" bạn điều khiển; trục xuất nó cho tới Lượt Chờ tiếp theo của bạn.
English Description
During either player's turn: You can banish this card from your hand or Graveyard, then target 1 "Battlin' Boxer" monster you control; banish it until your next Standby Phase.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.