FANDOM


Battlin' Boxer Rabbit Puncher
BK ラビット・パンチャー
BattlinBoxerRabbitPunche
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 800/1000
Mã số 61679541
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi bắt đầu Bước Thiệt hại, nếu là bài này tấn công một quái thủThế Thủ: Tiêu diệt quái thú đó.
English Description
At the start of the Damage Step, if this card attacks a Defense Position monster: Destroy that monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.