FANDOM


Battlin' Boxer Lead Yoke
BKバーニングナックラー拘こう束そく蛮ばん兵べいリードブロー
Battlinboxer lead yoke
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2200/2000
Mã số 23232295
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú cấp độ 4 "Battlin' Boxer"
nếu một hoặc nhiều quái thú "Battlin' Boxer" bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc bởi một hiệu ứng bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này thay vì để 1 trong số các quái thú đó bị tiêu diệt. Mỗi khi một Nguyên liệu Xyz được tách khỏi lá bài này: Tăng 800 ATK.
English Description
2 Level 4 "Battlin' Boxer" monsters
If a "Battlin' Boxer" monster(s) you control would be destroyed by battle or by a card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead of destroying 1 of those monsters. When an Xyz Material(s) is detached from this card: This card gains 800 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.