FANDOM


Battlin' Boxer Glassjaw
BKバーニングナックラー グラスジョー
BattlinBoxerGlassjaw
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 05361647
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị chọn làm mục tiêu tấn công: Phá hủy lá bài này. Nếu lá bài này được đưa xuống Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn 1 quái thú "Battlin' Boxer" trong Mộ bài của bạn, ngoại trừ "Battlin' Boxer Glassjaw", lấy nó lên tay.
English Description
When this card is targeted for an attack: Destroy this card. When this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 "Battlin' Boxer" monster in your Graveyard, except "Battlin' Boxer Glassjaw"; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.