Battlin' Boxer Counterpunch
BKバーニングナックラー カウンターブロー
BattlinBoxerCounterpunch.jpg
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 0/1100
Mã số 04549095
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Bước Thiệt hại của mỗi lượt của đôi bên, khi một quái thú "Battlin' Boxer bạn điều khiển tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể trục xuất lá bài này từ trên tay hoặc Mộ bài của bạn; quái thú đó tăng 1000 ATK, cho tới Lượt Kết thúc. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Battlin' Boxer Counterpunch" một lần mỗi lượt.
English Description
During the Damage Step of either player's turn, when a "Battlin' Boxer" monster you control is attacking or being attacked: You can banish this card from your hand or Graveyard; that monster gains 1000 ATK, until the End Phase. You can only use the effect of "Battlin' Boxer Counterpunch" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.