FANDOM


Battlin' Boxer Cheat Commissioner
BKバーニングナックラー チート・コミッショナー
Battlin boxer cheat commisioner
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/1300
Mã số 76589815
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú cấp độ 3
Tất cả các quái thú đối phương điều khiển phải tấn công nếu có thể. Trong khi bạn còn điều khiển quái thú "Battlin' Boxer" khác, đối phương không thể chọn lá bài này để tấn công. Nếu đối phương tấn công quái thú "Battlin' Boxer" khác mà bạn điều khiển: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nhìn vào bài trên tay đối phương, rồi Úp 1 Bài Phép từ tay đối phương lên phần sân của bạn.
English Description
2 Level 3 monsters
All monsters your opponent controls must attack, if able. While you control another "Battlin' Boxer" monster, your opponent cannot target this card for attacks. When an attack is declared involving another "Battlin' Boxer" monster you control: You can detach 2 Xyz Materials from this card; look at your opponent's hand, then Set 1 Spell Card from their hand to your side of the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.