FANDOM


BattlinBoxer

Battlin’ Boxer”, còn có tên khác là “Burning Knuckler” trong phiên bản tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là một archetype bao gồm các quái thú Warrior-Type hệ HỎA được sử dụng bởi Alito trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Mỗi quái thú được đặt tên theo dụng cụ thi đấu hoặc các thuật ngữ đặc biệt của bộ môn Boxing.Danh sách các lá bài có liên quan đến archetype "Battlin' Boxer"

Quái thú Battlin' Boxer Big BandageBattlin' Boxer Cheat CommissionerBattlin' Boxer CounterpunchBattlin' Boxer GlassjawBattlin' Boxer Lead YokeBattlin' Boxer Rabbit PuncherBattlin' Boxer Rib GardnaBattlin' Boxer ShadowBattlin' Boxer SparrerBattlin' Boxer SwitchitterBattlin' Boxer Veil ● Battlin' Boxer HeadgearedNumber 105: Battlin' Boxer Star CestusNumber 79: Battlin' Boxer Nova CaesarNumber C105: Battlin' Boxer Comet Cestus
Bài Phép Battlin' Boxing Spirits
Bài Bẫy Jolt CounterLast Counter
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.