FANDOMBattles of Legend: Relentless Revenge là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).

Đặc trưng

Phân tích

Có 5 lá bài mỗi gói, 4 Ultra Rares và 1 Secret Rare. Set chứa 105 lá bài:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
BLRR-EN001 Orgoth the Relentless Secret Rare [[]]
BLRR-EN002 Summon Dice Ultra Rare [[]]
BLRR-EN003 Flying Elephant Secret Rare [[]]
BLRR-EN004 Prinzessin Secret Rare [[]]
BLRR-EN005 Pumpkin Carriage Ultra Rare [[]]
BLRR-EN006 Iron Hans Ultra Rare [[]]
BLRR-EN007 Iron Knight Ultra Rare [[]]
BLRR-EN008 Glife the Phantom Bird Secret Rare [[]]
BLRR-EN009 Hexe Trude Secret Rare [[]]
BLRR-EN010 Golden Castle of Stromberg Secret Rare [[]]
BLRR-EN011 Glass Slippers Secret Rare [[]]
BLRR-EN012 Iron Cage Ultra Rare [[]]
BLRR-EN013 Litmus Doom Swordsman Ultra Rare [[]]
BLRR-EN014 Litmus Doom Ritual Ultra Rare [[]]
BLRR-EN015 Living Fossil Secret Rare [[]]
BLRR-EN016 Cyber Emergency Secret Rare [[]]
BLRR-EN017 Born from Draconis Ultra Rare [[]]
BLRR-EN018 Cyber Eltanin Ultra Rare [[]]
BLRR-EN019 Cyber Larva Ultra Rare [[]]
BLRR-EN020 Slash Draw Ultra Rare [[]]
BLRR-EN021 Michion, the Timelord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN022 Hailon, the Timelord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN023 Raphion, the Timelord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN024 Gabrion, the Timelord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN025 Sandaion, the Timelord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN026 Metaion, the Timelord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN027 Empty Machine Secret Rare [[]]
BLRR-EN028 Infinite Machine Secret Rare [[]]
BLRR-EN029 Infinite Light Secret Rare [[]]
BLRR-EN030 Number 27: Dreadnought Dreadnoid Secret Rare [[]]
BLRR-EN031 Number 67: Pair-a-Dice Smasher Secret Rare [[]]
BLRR-EN032 Number 75: Bamboozling Gossip Shadow Secret Rare [[]]
BLRR-EN033 Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord Secret Rare [[]]
BLRR-EN034 Iron Draw Secret Rare [[]]
BLRR-EN035 Glorious Numbers Secret Rare [[]]
BLRR-EN036 Hayate the Earth Star Ultra Rare [[]]
BLRR-EN037 Tenma the Sky Star Ultra Rare [[]]
BLRR-EN038 Kaiki the Unity Star Ultra Rare [[]]
BLRR-EN039 Idaten the Conqueror Star Ultra Rare [[]]
BLRR-EN040 Shura the Combat Star Ultra Rare [[]]
BLRR-EN041 Hibernation Dragon Secret Rare [[]]
BLRR-EN042 Triggering Wurm Secret Rare [[]]
BLRR-EN043 Topologic Gumblar Dragon Secret Rare [[]]
BLRR-EN044 Borrelguard Dragon Secret Rare [[]]
BLRR-EN045 Flash Charge Dragon Secret Rare [[]]
BLRR-EN046 Monster Reborn Secret Rare Bài Phép Thông thường
BLRR-EN047 Torrential Tribute Ultra Rare Bài Bẫy Thông thường
BLRR-EN048 Cyber Dragon Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng
BLRR-EN049 Neo-Spacian Aqua Dolphin Ultra Rare [[]]
BLRR-EN050 Neo-Spacian Air Hummingbird Ultra Rare [[]]
BLRR-EN051 Neo-Spacian Grand Mole Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng
BLRR-EN052 Neo-Spacian Dark Panther Ultra Rare [[]]
BLRR-EN053 Card Trooper Secret Rare Quái thú Hiệu ứng
BLRR-EN054 Rainbow Dark Dragon Ultra Rare [[]]
BLRR-EN055 Convert Contact Ultra Rare [[]]
BLRR-EN056 Sephylon, the Ultimate Timelord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN057 T.G. Wonder Magician Ultra Rare [[]]
BLRR-EN058 Norito the Moral Leader Ultra Rare [[]]
BLRR-EN059 Performage Damage Juggler Ultra Rare [[]]
BLRR-EN060 Performage Trick Clown Ultra Rare [[]]
BLRR-EN061 The Phantom Knights of Ancient Cloak Secret Rare [[]]
BLRR-EN062 The Phantom Knights of Silent Boots Secret Rare [[]]
BLRR-EN063 Supreme King Dragon Darkwurm Secret Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
BLRR-EN064 Brilliant Fusion Secret Rare [[]]
BLRR-EN065 Phantom Knights' Fog Blade Secret Rare [[]]
BLRR-EN066 Altergeist Hexstia Ultra Rare [[]]
BLRR-EN067 Altergeist Manifestation Ultra Rare [[]]
BLRR-EN068 PSY-Frame Driver Ultra Rare [[]]
BLRR-EN069 Pyrorex the Elemental Lord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN070 Windrose the Elemental Lord Ultra Rare [[]]
BLRR-EN071 Noble Knight Medraut Ultra Rare [[]]
BLRR-EN072 Noble Knight Brothers Ultra Rare [[]]
BLRR-EN073 Merlin Secret Rare [[]]
BLRR-EN074 Uni-Zombie Ultra Rare Quái thú Điều phối Hiệu ứng
BLRR-EN075 Gameciel, the Sea Turtle Kaiju Secret Rare Quái thú Hiệu ứng
BLRR-EN076 Darklord Ixchel Secret Rare [[]]
BLRR-EN077 Darklord Nasten Ultra Rare [[]]
BLRR-EN078 Eater of Millions Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng
BLRR-EN079 Elemental HERO Honest Neos Secret Rare Quái thú Hiệu ứng
BLRR-EN080 Trickstar Narkissus Ultra Rare [[]]
BLRR-EN081 Fullmetalfoes Alkahest Ultra Rare Quái thú Dung hợp Hiệu ứng
BLRR-EN082 Metalfoes Mithrilium Secret Rare Quái thú Dung hợp Hiệu ứng
BLRR-EN083 Crystron Quandax Secret Rare Quái thú Đồng bộ Điều phối Hiệu ứng
BLRR-EN084 Tornado Dragon Secret Rare Quái thú Xyz Hiệu ứng
BLRR-EN085 Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir Ultra Rare [[]]
BLRR-EN086 Imduk the World Chalice Dragon Ultra Rare Quái thú Liên kết Hiệu ứng
BLRR-EN087 Gaia Saber, the Lightning Shadow Ultra Rare Quái thú Liên kết
BLRR-EN088 Preparation of Rites Ultra Rare [[]]
BLRR-EN089 Kyoutou Waterfront Ultra Rare Bài Phép Môi trường
BLRR-EN090 Pre-Preparation of Rites Ultra Rare Bài Phép Thông thường
BLRR-EN091 The Kaiju Files Ultra Rare Bài Phép Duy trì
BLRR-EN092 Union Hangar Secret Rare [[]]
BLRR-EN093 Banishment of the Darklords Ultra Rare [[]]
BLRR-EN094 Darklord Contact Ultra Rare [[]]
BLRR-EN095 Foolish Burial Goods Ultra Rare Bài Phép Thông thường
BLRR-EN096 Dragonic Diagram Secret Rare Bài Phép Môi trường
BLRR-EN097 Duelist Alliance Ultra Rare Bài Phép Thông thường
BLRR-EN098 World Legacy Discovery Ultra Rare Bài Phép Môi trường
BLRR-EN099 World Legacy's Heart Ultra Rare [[]]
BLRR-EN100 Solemn Judgment Ultra Rare [[]]
BLRR-EN101 Bottomless Trap Hole Ultra Rare Bài Bẫy Thông thường
BLRR-EN102 Solemn Strike Ultra Rare [[]]
BLRR-EN103 Darklord Enchantment Ultra Rare [[]]
BLRR-EN104 Unending Nightmare Ultra Rare Bài Bẫy Duy trì
BLRR-EN105 Trickstar Reincarnation Secret Rare Bài Bẫy Thông thường

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.