FANDOMBattlefield Tragedy
  • Nhật: 戦場の惨劇
  • Romaji: Senjō no Sangeki
  • Việt: Bi Kịch Chiến Trường
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Duy trì

Mỗi người chơi mà tuyên bố tấn công trong lượt của họ phải gửi 5 lá bài từ trên cùng Bộ bài của họ xuống Mộ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Battlefield Tragedy Each player who declares an attack during his turn must send 5 cards from the top of his Deck to the Graveyard.
Nhật 自分のターンに戦闘を行ったプレイヤーはデッキからカードを5枚墓地に置く

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.