FANDOM


Battle Fader
  • Nhật: バトルフェーダー
  • Romaji: Batorufēdā
  • Việt: Khô Tàn Chiến Trận
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

[ ]
Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay của bạn. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này, kết thúc Giai đoạn Chiến đấu.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Battle Fader When your opponent's monster declares a direct attack, you can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned with this effect, end the Battle Phase.
Nhật バトルフェーダー 相手モンスターが直接攻撃を宣言した時、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した場合、バトルフェイズを終了させる。
Batorufēdā

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.