FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |hinhanh = BattleFader.jpg |tennhat = バトルフェーダー |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |archetype = |he = Ám |capdo = 1 |dangcap …”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{CardTable
 
{{CardTable
|hinhanh = BattleFader.jpg
+
|hinhanh = BattleFader.png
 
|tennhat = バトルフェーダー
 
|tennhat = バトルフェーダー
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
Dòng 8: Dòng 8:
 
|dangcap =
 
|dangcap =
 
|chungloai1 = Fiend
 
|chungloai1 = Fiend
|chungloai2 =
 
 
|chungloai3 = Effect
 
|chungloai3 = Effect
 
|atkdef = 0/0
 
|atkdef = 0/0
 
|efftype = [[Trigger]]
 
|efftype = [[Trigger]]
 
|maso = 19665973
 
|maso = 19665973
|tieusu =
+
|hieuung = Khi [[quái thú]] đối phương [[tuyên bố]] [[tấn công trực tiếp]]: Bạn có thể [[Triệu hồi Đặc biệt]] lá này từ trên [[tay]] bạn, sau đó kết thúc [[Lượt Chiến đấu]]. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt với [[hiệu ứng]] này, [[loại ra ngoài]] nó khi nó [[rời sân]].
|hieuung = Khi [[quái thú]] đối phương [[tuyên bố]] [[tấn công trực tiếp]]: Bạn thể [[Triệu hồi Đặc biệt]] này từ trên [[tay]], sau đó kết thúc [[Lượt Chiến đấu]]. Nếu này được Triệu hồi Đặc biệt với [[hiệu ứng]] này, [[loại ra ngoài|loại nó ra ngoài]] khi [[rời khỏi sân]].
+
|engdes= When an opponent's monster declares a direct attack: You can Special Summon this card from your hand, then end the Battle Phase. If this card is Special Summoned with this effect, banish it when it leaves the field.
 
|maker = YugiOH
 
|maker = YugiOH
 
}}
 
}}

Phiên bản lúc 07:48, ngày 14 tháng 3 năm 2014

Battle Fader
バトルフェーダー
BattleFader
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 19665973
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ trên tay bạn, sau đó kết thúc Lượt Chiến đấu. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt với hiệu ứng này, loại ra ngoài nó khi nó rời sân.
English Description
When an opponent's monster declares a direct attack: You can Special Summon this card from your hand, then end the Battle Phase. If this card is Special Summoned with this effect, banish it when it leaves the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.