FANDOM


Battle Buffer
  • Nhật: バトル・バッファ
  • Romaji: Batoru Baffa
  • Việt: Đệm Trữ Chiến Đấu
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu các quái thú đối thủ điều khiển, lên đến số quái thúmối liên kết bạn điều khiển; các quái thú đó không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong khi bạn điều khiển các quái thú có mối liên kết, đồng thời hủy lá này trong Giai đoạn Kết thúc của lượt này. Sau khi tính toán thiệt hại, nếu Quái thú Liên kết Mạng Ảo của bạn đã chiến đấu: Đặt 1 Battle Buffer Counter lên lá này. CÔNG của tất cả Quái thú Liên kết Mạng Ảo trở thành CÔNG gốc của chúng + số Battle Buffer Counter trên lá này x 700.[Ghi chú 1]
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Battle Buffer Activate this card by targeting monsters your opponent controls, up to the number of co-linked monsters you control; those monsters cannot activate their effects while you control co-linked monsters, also destroy this card during the End Phase of this turn. After damage calculation, if your Cyberse Link Monster battled: Place 1 Battle Buffer Counter on this card. The ATK of all your Cyberse Link Monsters become their original ATK + the number of Battle Buffer Counters on this card x 700.[Ghi chú 1]
Nhật ①:自分フィールドの相互リンクしているモンスターの数まで、相手フィールドのモンスターを対象としてこのカードを発動できる。自分フィールドに相互リンクしているモンスターが存在する限り、そのモンスターは効果を発動できない。このカードはこのターンのエンドフェイズに破壊される。②:自分のサイバース族リンクモンスターが戦闘を行ったダメージ計算後にこの効果を発動する。このカードにバトル・バッファ・カウンターを1つ置く。自分フィールドのサイバース族リンクモンスターの攻撃力は、その元々の攻撃力+このカードのバトル・バッファ・カウンターの数×700になる。


Ghi chú

  1. Mặc dù nguồn Nhật mô tả CÔNG gốc, công năng thực tế của lá này bị bỏ qua hoàn toàn. Hiệu ứng cuối được xem như "Tất cả Quái thú Liên kết Mạng Ảo bạn điều khiển tăng 700 CÔNG ứng với mỗi Battle Buffer Counter trên lá này," trong anime.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.