FANDOM


Basic Insect
昆虫人間(ベーシック・インセクト)
BasicInsect-LOB-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
昆虫人間
ベーシック・インセクト
 Tên Nhật (Chuẩn) 昆虫人間
ベーシック・インセクト
 Tên Hàn 곤충 인간
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect
 CÔNG / THỦ 500 / 700
 Mã số 89091579
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.