FANDOM


Bashing Shield
シールドバッシュ
BashingShield-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Phạt Thuẫn
 Tên Nhật シールドバッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Shīrudo Basshu
 Tên Nhật (Dịch) Shield Bash
 Tên Hàn 배싱 실드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 88610708
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.