FANDOM


Barrier Statue of the Torrent
(ごう)()(けっ)(かい)(ぞう)
BarrierStatueoftheTorrent-CDIP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごう
うの
けっ
かい
ぞう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
の結
けっ
かい
ぞう
 Tên Nhật (rōmaji) Gōu no Kekkaizō
 Tên Nhật (Dịch) Barrier Statue of the Downpour
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 10963799
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.