FANDOMBarrier Gum
  • Nhật: バリアガム
  • Romaji: Bariagamu
  • Việt: Lá Chắn Cao Su
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Barrier Gum Negate a monster's destruction in battle.
Nhật モンスターの戦闘での破壊を無効にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.