FANDOMBarrier Blade
  • Nhật: バリア・ブレード
  • Romaji: Baria Burēdo
  • Việt: Lá Chắn Phi Tinh Kiếm
Loại bài

Bẫy

Phủ nhận một đợt tấn công của quái thú và gây 800 thiệt hại lên Điểm Gốc của đối thủ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Barrier Blade Negate one monster's attack and inflict 800 damage on your opponent's Life Points.
Nhật モンスター1体の攻撃を無効にし800ダメージを相手LPに与える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.